Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

G.H.REES TOP-URGENT SIGNAL IN FRONT OF THE N-TH ANNOUNCEMENT OF OSAMA'S DEATH


μέσω ]+[ ΙΕΡΑ ΟΜΑΣ ΠΕΡΣΕΥΣ από PERSEYS_TEAM στις 10/5/2011


G.H.REES TOP-URGENT SIGNAL IN FRONT OF THE N-TH ANNOUNCEMENT OF OSAMA'S DEATH

TOP – URGENT G.H.REES (GROUP OF HELLENIC REESTABLISHMENT) PLANETARY SECURITY SIGNAL CONCERNING THE LATEST DEVELOPMENTS IN LIBYA AND AFGHANISTAN.
TRANSLATE AND REPRODUCE IMMEDIATELY. SURVIVAL AFFAIR.

G.H.REES. DEPARTMENT MAGNESIA

AUTONOMOUS ARMED GREEK PARAMILITARY CORPS TO

ALL MEMBERS OF THE ARMED FORCES OF ALL NATIONS OF THE PLANET EXCEPT CHINA AND SOUTH AND NORTH KOREA.

02.05.2011

SUBJECT: ATTEMPT OF THE CHINESE GOVERNMENT THROUGH THE AMERICAN «NSA» FOR THE CREATION OF OCCASION OF EXPLOSION OF THE 3RD WORLD WAR THROUGH AMERICAN PROVOCATEUR OF THE «NSA» WHICH «NSA» WILL APPEAR FALSELY AS ATTACK OF TERRORISTS FROM IRAN IN ORDER TO BE POSSIBLE THE ATTACK OF «NATO» AGAINST IRAN.

TO THE MEMBERS OF THE ARMED FORCES AND THE POLICE FORCES OF ALL THE COUNTRIES OF THE PLANET EXCEPT CHINA AND KOREA, WE CALL TO ATTENTION THE BELOW TOP URGENT:

A) THE ANNOUNCEMENT OF THE AMERICAN GOVERNMENT ABOUT THE DEATH OF BIN LADEN AT THE 1ST OF MAY 2011 WAS UNTRUTHFUL. AND IT IS UNTRUTHFUL BECAUSE THE MURDERED PRIME MINISTER OF PAKISTAN BENAZIR BHUTTO HAD STATE AT 2007 THAT BIN LADEN HAD BEEN MURDERED AT 2007 BECAUSE OF INTERIOR CONTENTIONS INSIDE THE LEADERSHIP OF «AL-QAEDA».

SEE LINKS:

ABOUT BIN LADEN – LIBYA – GADDAFI AND NEOGREEK CATAMITE! http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2011/05/blog-post_6710.html

BENAZIR BHUTTO: BIN LADEN WAS MURDRED (2007)
http://www.youtube.com/watch?v=UnychOXj9Tg

INTEL CHIEF: THEY KILLED "MAKE BELIEVE OSAMA"
http://www.youtube.com/watch?v=4xC7C322MRc
http://www.infowars.com/intel-chief-they-killed-make-believe-osama/
(DECUSSATE AND FROM THE FORMER CHIEF OF THE PAKISTANI ISI)

B) The untruthful post-date of the murder of bin laden and the untruthful determination of the murderers of bin laden, namely instead of the real murderers of bin laden as his antagonists inside the leadership of al-Qaeda, with allegedly murderers the Americans of the «NSA» and the «CIA» and the American «commando» was done with purpose to balance the «USA» and the other countries of the «NATO» administrated from Hebrews and Saxons war criminals against humanity, the murder they did against the son of the president of Libya Kaddafi and his grandsons. With this murder against citizens of Libya indeed relatives of 1st degree of the Libya president fell the mask of the murderers and criminals against humanity and criminals of the 3rd world war of Hebrews of the «USA» and Hebrews of the European countries as prime ministers and presidents of these countries and the Saxon presidents and ministers and senators and members of parliament of the «USA» and the other countries also criminals against humanity and criminals of the 3rd world war.

The filthy Hebrew and Saxon cowsons who administer the «USA» and the countries of Europe believe, that they will be able to deceive for one more time the global public one more time after the great fraud of the 11th September at which they blasted the 2 towers of New York and passed the buck of this felony at the having no relation with this felony afghans and Iranians of al-Qaeda. In that way they try to belie and the accusations of the president of Libya Kaddafi who accusate in public that the Americans in Libya are helping those who allegedly fight against in Afghanistan and Iraq (namely the al-Qaeda).

C) Attention - Attention - Attention:

We forewarn that, as it is worked out already from the statements of the americans that they have take special safety measures for the danger of retaliations from the allegedly ongoing recent murder of bin laden, «NSA» is preparing further one provocateur similar with the 2 towers of new york of the 11th of september, in which provocateur the agents of the «NSA» and the «CIA» will go ahead at a terrorist attack against citizens of the «USA» and at mass murders against citizens of the «USA» or european country which after they will present allegedly and untruthful and deviously as terrorist coming from iran in order to be possible physicaly and morally the attack of the armies of the «USA» and the countries of europe againts persia – iran.

D) before these criminal manipulations and crimes against humanity and crimes of 3rd world war, we as Greeks of the paramilitary corps G.H.REES call all the members of all the armed forces of the planet all the policemen of all the police departments of the planet except china and Korea, to go ahead immediately at the imposition of death penalties against the presidents, the ministers, the senators of the «USA» and the commandants and the seconds in command of the «NSA» and the «CIA» of the «USA» and similarly to go ahead at the imposition of death penalties against all the presidents, prime ministers, ministers and members of parliaments of the remaining countries of «NATO», namely the European nations, because all these as Hebrews and Saxons namely Saxons self identified as members of the ten race kingdom of Israel of Samaria, already have activate the first lever of the third world war with their attack against Libya in order to get furious the Islamic population of all the Islamic nations of the planet with the recent murder of the son Kaddafi, and have pull and the second lever of the blast of the third world war with the untruthful announcement of the post-dated murder of bin laden from 2007 to 2011 in order and this to cause the blast of the third world war and the coil of the axis «R.I.C.» (Russia – Islamic countries - China) against the west for the genocide of the west, and all these always under the high supervision and guidance of the Chinese government through the hyperlodge «HONG».

E) we have complete knowledge of what exactly we write and ask this moment from the members of all the armed forces of the planet and from the police forces of all the nations of the planet and similarly we ask and from all the citizens of all the nations of the planet except china and north and south Korea, and we tell them clearly and directly: kill them now Hebrews and Saxons presidents of yours prime ministers of yours ministers of yours and members of parliament of yours and the remaining supreme administratives of your countries because if you do not do this now before long you will be called as goner sheeps for slaughter to man the armies of the west and «NATO» which will attack against Persia and against other Islamic nations as already happen in Libya, so the Islamic element to coil for Russia and China and to counter-attack in order to genocide totally the west and your families in the American cities and in the European cities.

Kill the traitors presidents and prime ministers of yours and ministers of yours and members of parliament of yours and senators of yours now before they kill you obligating you to march against the armies of Persia, the remaining Islamic countries and finally against all the armies of the axis «R.I.C.» or «Shanghai pact» namely of the defensive pact Russia – China – Islamic countries. Nothing else. Do whatever you consider legal and natural right for your survival according the customary law which rules all the justice of the individuals and the nations for the survival of the individuals and the survival of the nations from the devious programming of the Chinese government for the genocide of the 2/3 of the population of the planet of white and black race but and the mongolian race, to wit and the hebrew and the saxonic whiteyellow mongolian race so china to establish on the planet the draconian yellow kingship of Jehovah.

The law which you will implement is life for life as eternal diachronic law of customary law. This means in order to secure your lives you must kill and take the life of the Hebrews presidents prime ministers of yours etc.

For the paramilitary corps of G.H.REES,
analyst of geostrategics of the G.H.REES
Karageorgiou Chr. Chr. YiannisRELEVANT:

ATTENTION !!! TO USA READERS: The G.H.REES signal after the 911 attack.
http://hellenandchaos.blogspot.com/2010/05/attention-to-usa-readers-ghrees-signal.html


SOURSE 
http://hellenandchaos.blogspot.com/2011/05/ghrees-top-urgent-signal-in-front-of-n.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΗΜΑ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΠΡΟΣ ΤΟ "Α2" ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΑΔ ΛΑΡΙΣΗΣ.__

ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΗΜΑ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΠΡΟΣ ΤΟ "Α2" ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΤΑΔ ΛΑΡΙΣΗΣ.__ ΣΗΜΑ:::  (1):  Η ΡΩΣΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΠΥΡ...