Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

Γαιοπολιτικὴ και νευρογλωσσικός προγραμματισμός μέσω των Μ.Μ.Ε.᾽Αγαπητέ κύριε Παπανάκο,


σᾶς άποστέλλω κάποιους ὑπερσύνδεσμους πρὸς θεώρησιν.


Ὕπουλαι ὑπνωτιστικαί δράσεις:
Γαιοπολιτικὴ καὶ νευρογλωσσικὸς προγραμματισμὸς μέσω τῶν Μ.Μ.Ε.:


Εἶναι προφανἐς ὃτι ἡ Ρωσσικὴ γαιοπολιτικἠ αρχὴ κινεῖται σιωπηλῶς, ἀντιθέτως μὲ τὴν Τουρκικὴν καὶ Σιωνιστικὴν ὁμόλογόν της.
Παρά ταῦτα, ἀπαιτεῖται μεγίστη ἐγρήγορσις καὶ ένημέρωσις τοῦ κοινοῦ, διότι οἱ ἐν τῆ Ρωσσίᾳ δρῶντες, τεκτονικοἰ καἰ θρησκευτικοὶ σχηματισμοἰ - ἰδὲ ὀνοματοθεσία Commonwealth Independent States, ἰδὲ (see ISIS) - δύνανται ὃπως τροποποιήσουν κατὰ τὸ δοκοῦν τὶς δράσεις των, προξενῶντες βλάβην τοῦ Ρωσσικοὺ καὶ Ελληνικοὺ λαοῦ. Το ἐν λόγω ἂρθρο τῆς Pravda εἶναι μέγα νευρογλωσσικὸν ἑρωτηματικόν πρὸς τοὐς νὀες τῶν Ρώσσων καἰ ἕνα διερευνητικόν ἐργαλεῖον μελλοντικῶν γαιοπολιτικῶν τοποθετήσεων. Άποφύγετε κάθε συναισθηματική συναίνεσι μὴ συνοδευομένη μὲ διαύγειαν νοός.

Ἐρρωσθε,

ΠερσέαςΔεν υπάρχουν σχόλια: