Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΠΑΔΕΣ ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΡΑΣΟΦΟΡΟΥΣ ΤΩΡΑ

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ

ΔΕΙΤΕ Ω ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΝΕΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΑΡΙΟΥ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΝΟΗΣΕΤΕ ΟΤΙ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΝΑΡΚΙΑ-ΟΡΘΟΑΦΑΣΙΑ.
O ANAΡΧΙΔΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟ Ο.30 ΔΗΛΩΝΕΙ ΘΑ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΣΟΥΛΤΑΝΩΝ.
ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ Ο.40 ΤΟΝ ΓΑΜΗΜΕΝΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΖΗΣΗ ΤΙ ΔΗΛΩΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΦΕΣΙ ΠΑΡΑ ΚΑΛΥΠΤΡΑ ΛΑΤΙΝΙΚΗ.
ΣΤΟ 1.16  Ο ΠΑΘΗΤΙΙΚΟΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΣ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΔΗΣ ΒΟΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ  ΑΝΑΝΕΩΣΑΝ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΟΧΩΝ ΤΩΝ.
ΠΟΥΤΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΣΥ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΕΥΕΡΓΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.
ΠΗΓΑΙΝΕ ΜΑΛΘΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΑ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΠΟΝΤΙΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΥΤΑΝΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΝΑ ΣΑΣ ΛΕΕΙ ΣΤΑ ΙΣΙΑ ΟΤΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΟΥΛΤΑΝΟΙ ΕΙΧΑΝ ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΤΑΝ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΕΝΑΖΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΠΑΘΑ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ

Ο στρατιωτικός αρχηγός της Επαναστάσεως Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, θύμα της ναζωραϊκής θηριωδίας, δεν αγνοούσε τίποτε απ’; όλα αυτά. Η οικογένειά του σφαγιάστηκε, μετά από προδοσία των ναζωραίων, από τους τούρκους. Τον Νοέμβριο του «1838» στην Αθήνα μιλώντας σε παιδιά του Γυμνασίου απεκάλυψε με δύο λόγια την χριστιανική συνομωσία:  «Ο σουλτάνος διώρισε έναν αντιβασιλέα και έναν πατριάρχη, και τους έδωσε την εξουσία. Αυτός και οι χριστιανοί παπάδες έκαναν ότι τους έλεγε ο σουλτάνος».

ΔΕΙΤΕ  ΤΩΡΑ ΤΟΝ ΑΦΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΑΜΗΜΕΝΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΔΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ


Στις σελίδες 57 μέχρι 81 (αυτού του εγγράφου) διαβάζουμε τους αφορισμούς προς τους αγωνιστές του 1821,
από τον Αρχιεπίσκοπο της Κωνσταντινουπόλεως.

Παραθέτω μερικά ενδεικτικά αποσπάσματα:

ζ. Οἱ τρεῖς ἀφορισμοὶ τοῦ Εἰκοσιένα ἀπὸ τὸν Γρηγόριο Ε ́
Ὁ πρῶτος ἀφορισμὸς
• «ΓPHΓOPIOΣ
» Ἐλέῳ Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ῥώμης καὶ Οἰ-
κουμενικὸς Πατριάρχης.
» Ἱερώτατε μητροπολῖτα... ὑπέρτιμε καὶ ἔξαρχε Πλαγηνῶν, ἐν ἁγίῳ Πνεύ-
ματι ἀγαπητὲ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργέ, καὶ εὐγενέστατοι ἄρχοντες οἱ ἐν τῇ
ἐπαρχίᾳ ταύτῃ, αὐτόχθονές τε καὶ ἡμεδαποί, τιμιώτατοι πραγματευταί, χρη
σιμώτατοι πρόκριτοι τῶν αὐτόθι εὐλογημένων ῥουφετίων (συντεχνιῶν) καὶ
λοιποὶ ἁπαξάπαντες εὐλογημένοι Χριστιανοὶ ἑκάστης τάξεως καὶ βαθμοῦ,
τέκνα ἐν Κυρίῳ ἡμῶν ἀγαπητά, χάρις εἴη ὑμῖν καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ. [...]
» Ὅταν ἡ ἀχαριστία εἶναι συνδεδεμένη καὶ μὲ πνεῦμα κακοποιὸν καὶ ἀπο-
στατικὸν ἐναντίον τῆς κοινῆς ἡμῶν εὐεργέτιδος καὶ τροφοῦ κραταιᾶς καὶ
ἀηττήτου βασιλείας, τότε ἐμφαίνει καὶ τρόπον ἀντίθεον, ἐπειδὴ οὐκ ἐστί,
φησί, βασιλεία καὶ ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ Θεοῦ τεταγμένη, καὶ πᾶς ὁ ἀντιτασ-
σόμενος αὐτῇ τῇ θεόθεν ἐφ’ ἡμᾶς τεταγμένῃ κραταιᾷ βασιλείᾳ τῇ τοῦ Θεοῦ
διαταγῇ ἀνθέστηκεν. Αὐτὰ τὰ δύο οὐσιώδη καὶ βασικὰ ἠθικὰ καὶ θρησκευ-
τικὰ χρέη κατεπάτησαν μὲ ἀπαραδειγμάτιστον θρασύτητα καὶ ἀλαζονείαν
ὅ τε προσδιορισθεὶς τῆς Μολδαυίας ἡγεμών, ὡς μὴ ὤφειλε, Μιχαὴλ καὶ ὁ
Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης. [...]
» Αὐτὸς ὅμως, φύσει κακόβουλος ὤν, ἐφάνη τέρας ἔμψυχον ἀχαριστίας,
καὶ συμφωνήσας μετὰ τοῦ δραπέτου καὶ φυγάδος Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντου,
ἀμφότεροι ἀπονενοημένοι ἐπίσης, ἀλαζόνες, δοξομανεῖς ἢ μᾶλλον εἰπεῖν
ματαιόφρονες, ἐκήρυξαν ἐλευθερίαν τοῦ γένους. Καὶ μὲ τὴν φωνὴν ὑφείλκυ-
σαν καὶ πολλοὺς τῶν αὐτόθι, διασπείραντες καὶ ἀποστόλους εἰς διάφορα
μέρη, διὰ νὰ ἐξαπατήσωσι καὶ νὰ ἐφελκύσωσιν εἰς τὸν ἴδιον τῆς ἀπωλείας
κρημνὸν καὶ ἄλλους πολλοὺς τῶν ὁμογενῶν μας.

» ∆ιὰ νὰ δυνηθῶσι δὲ τρόπον τινὰ νὰ ἐνθαρρύνωσι τοὺς ἀκούοντας, μετε-
χειρίσθησαν καὶ τὸ ὄνομα τῆς Ῥωσσικῆς ∆υνάμεως, προβαλλόμενοι ὅτι καὶ
αὐτὴ εἶναι σύμφωνος μὲ τοὺς στοχασμοὺς καὶ τὰ κινήματά των, πρόβλημα
διόλου ψευδὲς καὶ ἀνύπαρκτον, καὶ μόνης τῆς ἰδικῆς των ματαιοφροσύ-
νης ἀποκύημα, ἐπειδή, ἐνῷ τὸ τοιοῦτον εἶναι ἀδύνατον ἠθικῶς καὶ πολλῆς
πρόξενον μομφῆς εἰς τὴν ῥωσσικὴν αὐτοκρατορίαν, καὶ ὁ ἴδιος ἐνταῦθα
ἐξοχώτατος πρέσβυς αὐτῆς ἔδωκεν ἔγγραφον πληροφορίαν, ὅτι οὐδεμίαν ἢ
εἴδησιν ἢ μετοχὴν ἔχει τὸ ῥωσσικὸν κράτος εἰς αὐτὴν τὴν ὑπόθεσιν, καταμεμ-
φόμενος μάλιστα καὶ ἀποτροπιαζόμενος τοῦ πράγματος τὴν βδελυρίαν.
» Μὲ τοιαύτας ῥᾳδιουργίας ἐσχημάτισαν τὴν ὀλεθρίαν σκηνὴν οἱ δύο
οὗτοι καὶ οἱ τούτων συμπράκτορες φιλελεύθεροι, ἢ μᾶλλον εἰπεῖν μισελεύ-
θεροι, καὶ ἐπεχείρησαν εἰς ἔργον μιαρόν, θεοστυγὲς καὶ ἀσύνετον,
θέλοντες νὰ διαταράξωσι τὴν ἄνεσιν καὶ ἡσυχίαν τῶν ὁμογενῶν μας, πιστῶν
ῥεαγιάδων τῆς κραταιᾶς βασιλείας, τὴν ὁποίαν ἀπολαμβάνουσιν ὑπὸ τὴν
ἀμφιλαφῆ σκιὰν αὐτῆς μὲ τόσα προνόμια ἐλευθερίας, ὅσα δὲν ἀπολαμβάνει
ἄλλο ἔθνος ὑποτελὲς καὶ ὑποκείμενον, τά τε ἄλλα καὶ εἰς τὰ τῆς θρησκείας
μας κατ’ ἐξοχήν, ἥτις διεφυλάχθη καὶ διατηρεῖται ἀσκανδάλιστος μέχρι τῆς
σήμερον ἐπὶ ψυχικῇ ἡμῶν σωτηρίᾳ.
» Ἀντὶ λοιπὸν φιλελεύθεροι ἐφάνησαν μισελεύθεροι, ἀντὶ φιλογενεῖς καὶ
φιλόθρησκοι ἐφάνησαν μισογενεῖς, μισόθρησκοι καὶ ἀντίθεοι,
διοργανίζον-
τες, φεῦ, οἱ ἀσυνείδητοι μὲ τὰ ἀπονενοημένα κινήματά των τὴν ἀγανάκτη-
σιν τῆς εὐμενοῦς κραταιᾶς βασιλείας ἐναντίον τῶν ὑπηκόων της ὁμογενῶν
μας, καὶ σπεύδοντες νὰ ἐπιφέρωσι κοινὸν καὶ γενικὸν τὸν ὄλεθρον ἐναντίον
παντὸς τοῦ γένους.
» Τοιαῦτα τοίνυν ἀκούσαντες ἡμεῖς τε καὶ πᾶσα ἡ περὶ ἡμᾶς ἱερὰ ἀδελφό-
της, καὶ ὅλα τὰ ἐνταῦθα μέλη τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν γένους ἑκάστης τάξεως,
κατηφείας ἐπλήσθημεν πολλῆς καὶ καιρίας ὀδύνης καὶ προήχθημεν ὑπὸ
φιλοστοργίας πατρικῆς καὶ προνοίας ἐκκλησιαστικῆς ἀμέσως εἰς τὸ νὰ
ἐμπνεύσωμεν ὑμῖν τὰ σωτήρια.
» Καὶ δὴ γράφοντες ἐντελλόμεθα καὶ παραγγέλλομεν τῇ ἀρχιερωσύνη
σου, καὶ ὁ ἴδιος ἀμέσως καὶ διὰ τῶν ὑπαλλήλων σοὶ ἡγουμένων, ἱερομονά-
χων καὶ πνευματικῶν πατέρων νὰ διακηρύξης τὴν ἀπάτην τῶν εἰρημένων
κακοβούλων ἀνθρώπων
καὶ νὰ καταρτίσῃς τοὺς ὑπὸ τὴν πνευματικὴν προ-
στασίαν σου Χριστιανοὺς ἑκάστης τάξεως εἰς τὴν διατήρησιν τοῦ πιστοῦ
ῥεαγιαλικίου καὶ τῆς ἄκρας ὑποταγῆς καὶ δουλικῆς εὐπειθείας πρὸς αὐτὴν
τὴν θεόθεν ἐφ’ ἡμᾶς τεταγμένην κραταιὰν βασιλείαν, νὰ διαλύσῃς μὲ τὰς
πραγματικὰς ἀποδείξεις τῆς ἀληθείας τὰς πλεκτάνας τῶν ὀλεθρίων ἐκείνων
ἀνθρώπων καὶ νὰ τοὺς ἀποδείξῃς κοινοὺς λυμεῶνας καὶ ματαιόφρονας

χωρὶς μήτε ἡ ἀρχιερωσύνη σου μήτε τὸ λογικόν σου αὐτὸ ποίμνιον νὰ δώσητε
εἰς τοὺς λόγους των καὶ εἰς τὰ κινήματά των καμμίαν προσοχήν, μάλιστα
δὲ νὰ τοὺς μισῆτε καὶ νὰ τοὺς ἀποστρέφησθε, καθότι καὶ ἡ ἐκκλησία καὶ
τὸ γένος τοὺς ἔχει μεμισημένους, καὶ ἐπισωρεύει κατ’ αὐτῶν τὰς παλαμναι-
οτάτας ἀράς, ὡς μέλη σεσηπότα τοὺς ἔχει ἀποκεκομμένους τῆς καθαρᾶς
καὶ ὑγιαινούσης χριστιανικῆς ὁλομελείας. Ὡς παραβάται τῶν θείων νόμων
καὶ ἀποστολικῶν διατάξεων, ὡς καταφρονηταὶ τοῦ ἱεροῦ χρήματος τῆς
πρὸς τοὺς εὐεργετήσαντες εὐγνωμοσύνης καὶ εὐχαριστίας, ὡς ἐνάντιοι τῶν
ἠθικῶν καὶ πολιτικῶν ὅρων, ὡς τὴν ἀπώλειαν τῶν ἀθῴων καὶ ἀνευθύνων
ὁμογενῶν μας ἀσυνειδήτως τεκταινόμενοι, ἀφωρισμένοι ὑπάρχουσι καὶ
κατηραμένοι καὶ ἀσυγχώρητοι καὶ ἄλυτοι μετὰ θάνατον καὶ τῷ αἰωνίῳ
ὑπόδικοι ἀναθέματι καὶ τυμπανιαῖοι. Αἱ πέτραι, τὰ ξύλα καὶ ὁ σίδηρος
λυθείησαν, αὐτοὶ δὲ μηδαμῶς. Σχισθεῖσα ἡ γῆ καταπίοι αὐτούς, οὐχ ὡς τὸν
∆αθὰν καὶ Ἀβειρών, ἀλλὰ τρόπῳ δή τινι παραδόξῳ, εἰς θαῦμα καὶ παρά-
δειγμα. Πατάξαι Κύριος αὐτοὺς τῷ ψύχει, τῷ πυρετῷ, τῇ ἀνεμοφθορίᾳ καὶ
τῇ ὠχρᾷ. Γενηθήτω ὁ οὐρανός, ὁ ὑπὲρ τὴν κεφαλὴν αὐτῶν, χαλκοῦς, καὶ ἡ
γῆ, ἡ ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτῶν, σιδηρᾶ. Ἐκκοπείησαν ἀώρως τῆς παρούσης
ζωῆς καὶ προσζημιωθείησαν καὶ τὴν μέλλουσαν. Ἐπιπεσάτωσαν ἐπὶ τὰς
κεφαλὰς αὐτῶν κεραυνοὶ τῆς θείας ἀγανακτήσεως. Εἴησαν τὰ κτήματα αὐ-
70
τῶν εἰς παντελῆ ἀφανισμὸν καὶ εἰς ἐξολόθρευσιν. Γεννηθήτωσαν τὰ τέκνα
αὐτῶν ὀρφανὰ καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν χῆραι. Ἐν γενεᾷ μιᾷ ἐξαλειφθείη τὸ
ὄνομα αὐτῶν μετ’ ἤχου, καὶ οὐ μὴ μένοι αὐτοῖς λίθος ἐπὶ λίθου. Ἄγγελος Κυ-
ρίου καταδιῶξαι αὐτοὺς ἐν πυρίνῃ ῥομφαίᾳ, ἔχοντας καὶ τὰς ἀρὰς πάντων
τῶν ἀπ’ αἰῶνος ἁγίων καὶ τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων πατέρων, καὶ αὐτοὶ
καὶ ὅσοι τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῖς κατηκολούθησαν ἀμεταμελήτως, ἢ κατακολου-
θήσωσι τοῦ λοιποῦ.
» Τοιαῦτα καταρώμεθα κατ’ αὐτῶν, κρουνοὺς δακρύων ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν
ἡμῶν ἀφιέντες καὶ πλήρεις ἀγανακτήσεως δικαίας ὑπάρχοντες.
» Ἐπειδὴ δὲ πρὸς τοῖς ἄλλοις ἐγνώσθη, ὅτι τὸ σατανικὸν τῆς δημεγερσίας
φρόνημα νοήσαντες καὶ ἑταιρείαν (1) τοιαύτην συστησάμενοι πρὸς ἀλλήλους
συνεδέθησαν καὶ μὲ τὸν δεσμὸν τοῦ ὅρκου, γινωσκέτωσαν, ὅτι ὁ ὅρκος αὐ-
τὸς εἶναι ἀπάτης, εἶναι ἀδιάκριτος καὶ ἀσεβής, ὅμοιος μὲ τὸν ὅρκον τοῦ
Ἡρῴδου
, ὅστις, διὰ νὰ μὴ φανῇ παραβάτης τοῦ ὅρκου του, ἀπεκεφάλισεν
Ἰωάννην τὸν Βαπτιστήν. Ἂν ἤθελεν ἀθετήσει τὸν παράλογον ὅρκον, τὸν
ὁποῖον ἐπενόησεν ἡ ἄλογος ἐπιθυμία του, ἔζη τότε βέβαια ὁ θεῖος Πρόδρο-
μος, ὥστε ἑνὸς παραλόγου ὅρκου ἐπιμονὴ ἔφερε τὸν θάνατον τοῦ Προδρό-
μου. Ἡ ἐπιμονὴ ἄρα τοῦ ὅρκου εἰς διατήρησιν τῶν ὑποσχεθέντων παρὰ τῆς
φατρίας ταύτης, πραγματευομένης οὐσιωδῶς τὴν ἀπώλειαν ἑνὸς ὁλοκλήρου
γένους, πόσον εἶναι ὀλεθρία καὶ θεομίσητος, εἶναι φανερόν· ἐξ ἐναντίας ἡ
ἀθέτησις τοῦ ὅρκου αὐτοῦ, ἀπαλλάττουσα τὸ γένος ἐκ τῶν ἐπερχομένων
ἀπαραμυθήτων δεινῶν, εἶναι θεοφιλὴς καὶ σωτηριώδης.
» ∆ιὰ τοῦτο τῇ χάριτι τοῦ παναγίου Πνεύματος ἔχει ἡ ἐκκλησία διαλελυ-
μένον τὸν ὅρκον αὐτῶν καὶ ἀποδέχεται καὶ συγχωρεῖ ἐκ καρδίας τοὺς μετα-
νοοῦντας καὶ ἐπιστρέφοντας καὶ τὴν προτέραν ἀπάτην ὁμολογοῦντας καὶ
τὸ πιστὸν τοῦ ῥεαγιαλικίου αὐτῶν ἐναγκαλιζομένους, εἰλικρινῶς ἀποτεί-
νοντες δὲ τὸν λόγον ἰδίως καὶ πρὸς τὴν ἀρχιερωσύνην σου ἀποφαινόμεθα,
ἐὰν μὴ βαδίσῃς εἰς ὅσα ἐν Πνεύματι ἁγίῳ παραινοῦμεν διὰ τοῦ παρόντος
ἐκκλησιαστικῶς, ἐὰν δὲν δείξῃς ἐν ἔργῳ τὴν ἐπιμέλειάν σου καὶ προθυμίαν
εἰς τὴν διάλυσιν τῶν σκευωριῶν, εἰς τὴν ἀναστολὴν τῶν καταχρήσεων καὶ
ἀταξιῶν, εἰς ἐπιστροφὴν τῶν πλανηθέντων, εἰς τὴν ἄμεσον καὶ ἔμμεσον κα-
ταδρομὴν καὶ ἐκδίκησιν τῶν ἐπιμενόντων εἰς τὰ ἀποστατικὰ φρονήματα,
ἐὰν δὲν συμφρονήσῃς τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ ἑνὶ λόγῳ ἐὰν καθ’ οἱονδήποτε τρό-
πον κατενεχθῇς κατὰ τῆς κοινῆς ἡμῶν εὐεργέτιδος κραταιᾶς βασιλείας, σὲ
ἔχομεν ἀργὸν πάσης ἀρχιεροπραξίας καὶ τῇ δυνάμει τοῦ ἁγίου Πνεύματος
ἔκπτωτον τοῦ βαθμοῦ τῆς ἀρχιερωσύνης καὶ τῶν ἱερῶν περιβόλων ἀπόβλη-
---
(1) Φιλικὴ Ἑταιρεία.
----
τον καὶ τῆς θείας χάριτος γεγυμνωμένον καὶ τῷ πυρὶ τῆς γεέννης ἔνοχον,
ὡς τὴν ἀπώλειαν τοῦ γένους ἡμῶν αἱρεσάμενον καὶ προτιμήσαντα.
» Οὕτω τοίνυν, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ἀνανήψατε πρὸς Θεοῦ καὶ ποιήσατε
καθὼς ἐκκλησιαστικῶς ὑμῖν γράφοντες κελευόμεθα, ὅτι περιμένομεν κατὰ
τάχος τὴν αἰσίαν τῶν γραφομένων ἐκτέλεσιν, ἵνα καὶ ἡ τοῦ Θεοῦ χάρις καὶ
τὸ ἄπειρον ἔλεος εἴη μετὰ πάντων ὑμῶν.
» αωκα ́ (1821), ἐν μηνὶ Μαρτίῳ.
» Ὑπεγράφη συνοδικῶς ἐπὶ τῆς ἁγίας Τραπέζης παρὰ τῆς ἡμῶν μετριό-
τητος, καὶ τῆς μακαριότητάς του (Ἱεροσολύμων) καὶ πάντων τῶν ἁγίων
ἀρχιερέων.

» Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος Ὁ Θεσσαλονίκης Ἰωσήφ.
ἀποφαίνεται. Ὁ Τυρνάβου Ἰωαννίκιος.
Ὁ Ἱεροσολύμων Πολύκαρπος συναπο- Ὁ Ἀδριανουπόλεως ∆ωρόθεος.
φαίνεται.
Ὁ Προύσσης Μελέτιος.
Ὁ Καισαρείας Ἰωαννίκιος.
Ὁ ∆ιδυμοτείχου Καλλίνικος.
Ὁ Ἡρακλείας Μελέτιος.
Ὁ Ἀγκύρας Ἀθανάσιος.
Ὁ Κυζίκου Κωνσταντῖνος.
Ὁ Ναξίας Γρηγόριος.
Ὁ Νικομηδείας Ἀθανάσιος.
Ὁ Σίφνου Καλλίνικος.
Ὁ Νικαίας Μελέτιος.
Ὁ Φαναρίου καὶ Φαρσάλων
Ὁ Χαλκηδόνος Γρηγόριος. ∆αμασκηνός» κ.τλ. κ.τλ.
Ὁ ∆έρκων Γρηγόριος.
ΑΝΑΓΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΟΙ ΠΕΙΘΟΝΤΑΙ

ΑΡΑ ΜΕΝΕΙ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΛΥΣΗ 

ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΥΣ 

ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΟΙΜΙΖΟΥΝ.

ΤΙΝΑΞΤΕ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ 

ΑΡΧΙΔΟΠΟΥΣΤΟΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΝΔΡΟ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΟΥΣΤΗΔΩΝ.


ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΔΗΛΩΝΕΙ Ο ΑΝΑΡΧΙΔΟΣ ΓΑΜΗΜΕΝΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΕΛΛΗΝΕΣ . 


ΚΑΤΑΓΑΜΗΜΕΝΗ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΠΟΥΤΑΝΑ ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΕΙΣΑΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΓΑΜΗΜΕΝΕ ???
ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟ ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΤΟΝ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΛΟΥΤΗ ΧΟΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΠΑΝΕ ΝΑ ΓΑΜΗΘΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΖΕΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ Ο ΜΟΓΓΟΛΟΣ ΙΗΣΟΥΣ.
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΑΣ ΠΡΟΔΟΣΕ ΣΑΣ ΠΡΟΔΙΔΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΔΙΔΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΙ  ΓΙΑ ΑΥΤΟ.
ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΩΣΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΣΑΣ ΚΟΙΜΙΖΟΥΝ ΕΣΚΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΖΟΥΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΩΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ.
ΑΛΛΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΟΛΟ ΜΕΣΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΑΓΙΟΥΣ.
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΡΑ?????
ΑΑΑΑΑ ΞΕΧΑΣΑΜΕ ΕΧΕΤΕ ΠΙΣΤΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ.
ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΘΕΟΣ ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΟΛΟΣ ΤΥΧΑΙΟΣ ΑΥΤΗ Η ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΘΥΜΑΤΑ .
ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΑΤΕ ΤΟΝ ΨΕΥΤΟΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΙΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΥΓΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΘΩΣ ΜΑΣ ΘΕΩΡΗΤΕ ΤΡΕΛΟΥΣ.
ΕΜΕΙΣ Η ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΚΑΡΤΕΡΙΚΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΡΔΕΣ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΟΣ Β.Α.Σ.Τ.Ρ. ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΙΑΣΕΤΕ.
ΟΧΙ ΡΕ ΠΟΥΣΤΑΡΑΔΕΣ ΠΑΡΟΛΟ ΤΙΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΥΠΟΣΤΕΙ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΟΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΣΑΣ ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ ΑΤΙΜΩΡΗΤΗ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ.

ΛΟΙΠΟΝ ΣΑΣ ΓΑΜΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΣΑΣ
ΣΑΣ ΓΑΜΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΙΝ ΣΙΩΝ ΣΙΝΑ ΣΕΝΤΑΙ ΤΖΟΥΝΤ ΙΟΥΔΑ
ΣΑΣ ΓΑΜΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΓΑΜΗΜΕΝΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ.
ΑΜΗΝ


 ΥΣ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΒΙΝΤΕΟ ΝΑ ΦΡΙΞΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΥ ΣΤΟΙΧΙΣΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ .ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΔΙΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΕΜΕ ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΛΟΥΣ????????

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΗ ΝΑ ΠΡΟΤΡΕΠΕΙ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΠΑΘΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΧΕ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΤΟΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΥΠΗΡΧΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙ ΤΟ ΘΥΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ.
ΠΑΡΤΕ ΤΟΥΣ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ


ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕ ΛΟΓΙΑ ΜΗΝ ΓΥΡΕΥΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΟΥ ΜΗΝ ΤΗΝ ΖΗΤΙΑΝΕΥΕΙΣ ΤΗΝ ΣΠΑΘΑ ΣΗΚΩΣΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ


ΚΕΙΜΕΝΟ (ΙΑ) 1988 ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ Ο.Ε.Α. ΠΕΡΙ ΨΥΧΟΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΦΥΣΕΩΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ "MIND CONTROL" ΑΠΟ ΥΠΟ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΨΙΑ ΕΞΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΚΤΟΝΕΣ-ΜΟΝΑΧΟΥΣ-ΚΛΠ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΑΝΩ ΣΙΩΝ" ASTRUM ARGENTINUM ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ "ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΒΛΗΜΑΤΑ": ΒΑΣΙΛΕΩΝ-ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩΝ-ΥΠΟΥΡΓΩΝ-ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ-ΙΕΡΕΩΝ-ΜΟΝΑΧΩΝ-ΜΑΣΟΝΩΝ κλπ:
ΕΘΝΟΦΥΛΕΤΙΚΗ & ΒΑΘΥΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ-ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΡΧΕΤΥΠΑ ΤΟΥΣ, ΜΕΧΡΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΑΘΗΝΑΣ-ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΑΝΙΟΥ ΣΗΜΙΤΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ.
(ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΩΔΥΝΗΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ. Ακατάλληλο δια ανηλίκους)


http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2012/01/word.htmlΜΟΝΟΜΑΧΙΕΣ
http://www.easy-share.com/1914283169/MONOMAXIES.rar


ΙΣΡΑΗΛ: Ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΣ ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ-ΔΙΑΒΟΛΟΥ-ΣΙΝ-ΣΙΩΝ-ΣΙΝΑ-ΤΖΕΝΤΑΪ-ΤΖΙΟΥΝΤ-ΙΟΥΔΑ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.

 http://ellhnkaichaos.blogspot.com/2010/06/blog-post_2594.html

3 σχόλια:

mpelesis panagiotis είπε...

ΈΒΑΛΕΣ ΠΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΣΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ, ΑΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΑΡΧΙΣΩ ΚΑΙ ΠΟΥ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΩ…. ΑΠΟ ΤΑ ΛΙΓΑ ΠΟΥ ΑΤΥΧΗΣΑΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΑΝ΄ ΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΒΛΑΣΦΗΜΑ ΣΟΥ ΛΟΓΙΑ, ΣΤΑ ΠΕΡΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΦΡΙΚΤΕΣ ΣΟΥ ΑΠΕΙΛΕΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΓΕΝΙΚΑ, ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΣΟΦΟΣ….. ΔΙΟΤΙ: 1)ΑΡΧΗ ΣΟΦΙΑΣ ΦΟΒΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΤΕΤΟΙΟΝ ΦΟΒΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ 2)ΣΥΝΕΧΕΣΑΙ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑ ΗΜΙΜΑΘΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΕΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ 3)ΑΓΝΟΕΙΣ ΤΟ INSTRUCTION BOOK ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ…… …………
ΚΡΑΤΑ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΟΥ, ΚΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΣΧΕΤΩΣ ΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ,ΤΟ ΚΑΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙ ΔΕΝ ΣΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ …..Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ , ΠΟΥ ΑΦΡΟΝΩΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΩΣ ΤΩΡΑ ΠΟΛΕΜΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΣΟΥ ΚΡΑΤΑ ΚΑΚΙΑ, ΣΕ ΑΓΑΠΑ ΚΑΙ ΟΣΟ ΖΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΦΕΣΗ… ΠΡΟΣΕΧΕ: ‘’ΕΝ ΤΩ ΑΔΗ ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ’’ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ ……………………………

ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΕΛΕΣΗ ΕΔΩ

http://wwwtimezero.blogspot.de/2012/05/blog-post_27.html

ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ είπε...

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΜΑΙΛ ΤΟΥ ΜΠΕΛΕΣΗ ΕΔΩ

http://wwwtimezero.blogspot.de/2012/05/blog-post_29.html

Σ/Σ/ΟΕΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΜΥΝΑΣ Π.ΚΑΜΜΕΝΟ, ΜΕΣΩ ΑΤΑΔ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ,  ΣΑΣ ΘΕΩΡΟΥΣΑΜΕ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΠΡΟΔΟΤΗ ΑΛΛΑ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΑΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΑΖΟΥΝ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ...